Demokrati, politik och inflytande

Att vara med i en organisation där människor arbetar tillsammans för något de tror på kan vara ett sätt att påverka saker.

Här hittar du bland annat bidrag för att fler ska engagera sig i EU-frågor och politik och för att öka organisationers delaktighet lokalt och regionalt. Inflytande är också ett övergripande mål för ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.

Debatt om EU:s framtidsfrågor

Bidrag till organisationer och stiftelser för att de ska belysa EU:s framtidsfrågor. Till bidraget för debatt om EU:s framtidsfrågor.

Demokratifrämjande verksamhet

Bidrag till projekt som förebygger att unga utvecklar ett antidemokratiskt beteende. Bidraget går inte längre att söka. Till bidraget för demokratifrämjande verksamhet.

Engagemangsguider

Bidrag till engagemangsguider som arbetar med att hitta länkar mellan organisationer och personer som inte själva söker sig till föreningslivet. Bidraget går inte längre att söka. Till bidraget för engagemangsguider.

Europa för medborgarna

Bidraget syftar till att främja demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare och att stimulera till reflektion om EU:s historia och framtid. Till bidraget för Europa för medborgarna.

Hälsofrämjande insatser riktade till romer

Bidrag till organisationer i det civila samhället för hälsofrämjande insatser riktade till romer, till exempel genom hälsofrämjare eller brobyggare. Till bidraget för hälsofrämjande insatser riktade till romer.

Internationella demokratiprojekt

Det går inte längre att söka bidrag inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa och Internationella demokratiprojekt, men du som har fått bidrag under 2013 måste däremot redovisa enligt de gamla reglerna. Till artikeln med information för dig som ska redovisa ditt bidrag.

Kvinnoorganisationers projekt

Bidrag för att stödja kvinnors deltagande i samhällslivet och i den demokratiska processen. Bidraget kan även gå till internationella utbyten som stärker kvinnors organisering.
Till bidraget för kvinnoorganisationers projekt.

Lokala överenskommelser

Bidrag till idéburna organisationer som tillsammans med kommuner, landsting eller regioner ska stimulera framväxten av lokala och regionala överenskommelser. Bidraget går inte längre att söka.
Till bidraget för Lokala överenskommelser.

Möten mellan unga och politiker

Bidrag för att organisera seminarier som ska ge ungdomar och personer med ansvar för ungdomspolitiken chans att utbyta idéer och erfarenheter. Till bidraget för möten mellan unga och personer med ansvar för ungdomspolitiken.

Studier om civila samhället

Ett bidrag till forskare för studier om det civila samhällets utveckling, organísering och samspel med samhället i övrigt. Sista ansökningsdag har passerat. Till bidraget för studier om civila samhället.

Ungas inflytande i kommuner och landsting

Bidrag till kommuner och landsting för verksamheter som stärker ungas inflytande i den lokala demokratin.

Till bidraget för ungas inflytande i kommuner och landsting.

Ungas organisering

Bidrag för att skapa bättre lokala förutsättningar för ungas inflytande och organisering i samhället. Till bidraget för ungas organisering.

Utbildningsdagar om ungdomspolitik

Bidrag för att höja den gemensamma kompetensen kring ungdomspolitik för att förbättra ungas levnadsvillkor. Bidraget går inte längre att söka. Till bidraget för utbildningsdagar om ungdomspolitik

Valprojekt

Bidrag till projekt som syftar till att öka valdeltagandet bland unga och utrikes födda samt i områden där valdeltagandet generellt varit lågt. Bidraget går inte längre att söka. Till bidraget för valprojekt.

Viktigt material