Inflytande och representation

Ett viktigt mål inom politiken för det civila samhället är att förbättra föreningars, organisationers och andra ideella verksamheters villkor så att de i ännu högre grad än idag kan engagera medborgare och spela en roll i demokratin. Ett av målen för ungdomspolitiken är att alla unga ska ha verklig tillgång till inflytande.

Vårt arbete med politiken för det civila samhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått i uppdrag att stödja regeringen i arbetet med frågor som rör det civila samhället. Ett viktigt mål inom politiken för det civila samhället är att förbättra föreningars, organisationers och andra ideella verksamheters villkor så att de i ännu högre grad än idag kan engagera medborgare och spela en roll i demokratin.

Partsgemensamt forum

Partsgemensamt forum är en mötesplats för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets organisationer. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor sammankallar och administrerar forumet.

Koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

Koden är ett verktyg till organisationer för att analysera hur involverade de är i en viss politisk process. På motsvarande vis kan den användas av myndigheter för att se över hur de involverar organisationer i beslutsprocesser. Kodens matris kan också användas för att planera politiska aktiviteter.

Vårt arbete med ungas inflytande och representation

Ett av målen för den svenska ungdomspolitiken är att alla unga, även de mest resurssvaga, ska ha verklig tillgång till inflytande. Det är också ett av de gemensamma målen för det ungdomspolitiska samarbetet inom EU. Enligt ramverket för det ungdomspolitiska samarbetet ska alla EU-länder jobba för att förbättra ungas möjligheter att delta i lokalsamhället och i den representativa demokratin.

Fokus 10 – en analys av ungas inflytande

I rapporten Fokus 10 belyser vi ungas möjligheter till inflytande och delaktighet i den representativa demokratin, i familjen, i skolan, i arbetslivet och på fritiden. Vi studerar också ungas ideella engagemang, förtroendet för demokratin och känslan av att vara delaktig i samhället. Fördjupningar görs kring skillnader i inflytande bland unga i olika geografiska miljöer och vi ställer oss frågan om unga idag engagerar sig i nya former jämfört med tidigare.

Ung idag - en beskrivning av ungas villkor

Vår årliga rapport Ung idag om ungas villkor granskar bland annat ungas möjligheter att vara en del av den demokratiska dialogen på lika villkor som andra grupper i samhället. Vi tar även upp olika sätt för unga att påverka sin egen situation, utvecklingen i hemkommunen samt i samhället i stort.

År 2012 var det 71 procent unga i åldern 16-25 år som deltog i politiska aktiviteter och det vanligaste sättet att göra det var att stötta en åsikt i en samhällsfråga på internet. Totalt var det 50 procent som sa att de gjort det.

Ta reda på om unga har inflytande på din ort

Känner unga sig delaktiga där du bor? Det kan din kommun ta reda på genom att delta i ungdomsenkäten Lupp. Idag har cirka hälften av landets kommuner gjort Lupp.

Ungdomsenkäten Lupp - ta reda på hur det ser ut just där du bor

Viktigt material