Skola, utbildning och lärande

Att unga skaffar sig utbildning är en del i förverkligandet av de ungdomspolitiska målen att unga ska ha verklig tillgång till inflytande och verklig tillgång till välfärd.

Vårt arbete med skola, utbildning och lärande

Vi arbetar med att ta reda på hur situationen för ungas utbildning ser ut i dag. Vi har bland annat undersökt ungas inflytande i skolan, hur väl unga når utbildningsmålen samt möjligheten för unga föräldrar att slutföra skolan.

Valår i klassrummet

Under valåret har vi i uppgift att främja ungas intresse för demokrati och möjlighet att delta i politiska processer samt att stimulera till samtal om politik i skolan. Det gör vi bland annat genom att organisera skolval inför Europaparlaments- och riksdagsvalet. För lärare har vi även tagit fram metodmaterialet Prata politik! och magasinen Valår i klassrummet.

Ungas inflytande i skolan

Varje skola är skyldig att arbeta aktivt med elevinflytande. Friheten att välja olika utbildningsinriktningar är mycket stor och enligt vår senaste attityd- och värderingsstudie från 2007 är valet av utbildning det område i livet som unga upplever att de har störst inflytande över.

Det blir allt vanligare att missnöjda elever väljer att byta skola istället för att påverka genom klass- eller elevråd.

Sammantaget visar våra studier av skolan att det fortfarande finns brister i elevernas inflytande över det egna lärandet. Det formella elevinflytandet finns men har en relativt marginell roll i skolans vardag.

Ung idag - en beskrivning av ungas villkor

I vår årliga rapport Ung idag visar kapitlet om ungas utbildning och lärande hur ungas utbildningssituation ser ut. Vi kan till exempel se att 81,9 procent av eleverna i årskurs 9 nådde målen i minst 16 ämnen år 2011/12.

Unga föräldrar avslutar inte skolan

Varje år föds cirka 1 300 barn av kvinnor som är under 20 år. Unga föräldrar riskerar i mycket högre grad än andra unga att inte avsluta sin gymnasieutbildning vilket gör det svårt för dem att komma in på arbetsmarknaden efter föräldraledigheten. Vi har tagit fram siffror som visar att 3 av 4 inte har fullföljt en treårig gymnasieutbildning när de är 25 år fyllda. Motsvarande siffra för unga utan barn är 17 procent.

Ta reda på hur ungas skolsituation ser ut i din ort

Hur är ungas möjligheter till utbildning där du bor? Vad har de för framtidsplaner? Det kan din kommun ta reda på genom att delta i ungdomsenkäten Lupp. Idag har cirka hälften av landets kommuner gjort Lupp.

Ungdomsenkäten Lupp - ta reda på hur det ser ut just där du bor

Viktigt material