Sydsamiska - Buerie båeteme Noereståvrose

Noereståvroe staaten byjjesfaamoe mij baarka guktie noerh edtjieh nuepiem tsevtsemasse jih buerie jielem-tsiehkiem utnedh.

Naemhtie edtjebe dejnie barkedh:

  • bïevnesh dej noeri jieleme-tsiehkiej bïjre darjodh jih vuesiehtidh
  • rijhkebiejjen jih reerenassen vuepsieh dejtie nasjovnelle noerepolitihkese vïhtesjidh
  • tjïeltide dåarjedidh dej noerepolitihkeles barkojne
  • staatevïerhtieh ideelle åårganisasjovnide jih jeatjah dåehkide joekedidh. Dåarjoeh veedtebe dej darjomidie, nasjovnelle provsjektide, gaskenasjovnelle provsjektide jih gaskenasjovnellen ektiebarkose. Gaajhkh mijjen dåarjoeh leah reerenassen råajvarimmien mietie joekedamme.

Mijjen ulmiedåehkieh:

  • nännoestäjjah
  • barkijh
  • åårganisasjovnh mah noeri-, nyjsenäjjaj-, hbt-almetji-, nasjovnelle unnebelåhkoej-, etniske unnebelåhkoejgujmie j.v. barkeminie

Dåarjoeh nasjovnelle unnebelåhkoej seammavierhtege-barkojde

Råajvarimmien ulmie lea dej nasjovnelle unnebelåhkoej barkojde jijtse åårganisasjovnine dåarjedidh mej bïjre diskrimineeringem dåastoehtidh jih seamma-vierhtegem nännoestidh. Barkoem edtja provsjektehammosne dorjesovvedh. Beetnegh maahta v.g prosjektide bïejedh mah maehtieh nyjsenäjjide nännoestidh, guktie dah buerebe nuepieh åadtjoeh lïhtsege-sijjiem åårganisasjovnine vaeltedh. Beetnegh maehtieh aaj viermiebarkose nasjovnelle unnebelåhkoej sjisjnjie jallh gaskemsh joekesuvvedh jih aaj jeatjah prosjekide mah maehtieh darjomem evtiedidh.

Noereståvroe edtja vïerhtiem jaepide 2011-2014 joekedidh. Fierthen jaepien edtja 2,7 miljovnh kråvnoeh joekedidh.

Gieh maehtieh ohtsedidh?

Nasjovnelle unnebelåhkoej ideelle siebrieh.

Ohtsemeraaje

Dåarjoem maahta unnemes akten aejkien fierhten jaepien ohtsedh. Ohtsemeraajem sjädta jaepeste jaapan nännoestamme.

Åadtjoeh gietedallijasse ringkedh dov prosjekte-åssjalommesen bïjre digkiedidh jis dam sïjhth.

Viktigt material